Integritetspolicy

Nedsläckt serverhall med blått sken

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi samlar in om dig som företrädare för våra kunder (t ex anställda, kontaktpersoner m.fl.) utgörs dels av kontaktuppgifter och dels kan det vara information du lämnar till oss i syfte att vi ska kunna hjälpa dig att lösa IT relaterade behov eller problem.

Kontaktuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Övrig information som du lämnar till oss i syfte att få hjälp kan vara blandat och vårt mål är att minimera insamlingen.

Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller ditt företag
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag)
 • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Loxodonta och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning)
 • I specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig och ditt företag behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av tjänster

Ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med ditt företag om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar vår Service Desk samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med ditt företag.

Rättslig grund: Berättigat Intresse

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla ge dig den support du efterfrågar. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla supporten.

Utveckling av tjänster

Ändamål: Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra tjänster, produkter och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att optimera våra tjänster, produkter och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder. För att tekniskt kunna utveckla våra tjänster kan vi komma att använda Kunduppgifter.

Direktmarknadsföring

Ändamål: Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och vilken tjänst ditt företag köper.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Ändamål: Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster och produkter, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: Berättigat intresse.

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsterna men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser, typ av uppkopplad enhet och trafikmängd.

Efterlevnad av lagar

Ändamål: Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen och på begäran av brottsbekämpande myndighet.

Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att ditt företag blivit kund hos oss och genom att du själv eller ditt företag lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev.

Vilken information vi samlar in om dig beror självklart på vilken/vilka av våra tjänster som du och ditt företag köper.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du och ditt företag är kund hos oss. När du och ditt företag inte längre är kund hos oss sparar vi normalt uppgifter i vårt ärendehanteringssystem i 10 år i syfte att kunna visa varför vi fakturerat viss tid (enligt bokföringslagen). Även ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 10 år då vi nyttjar informationen att lösa liknande ärenden.

För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra tjänster i maximalt mellan 12-36 månader från behandlingens påbörjande.

De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

 • Andra bolag inom Loxodonta koncernen
 • Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
 • Myndigheter
 • Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (IPRED)
 • Andra tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av tjänster
 • Övriga

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.

Andra bolag inom Loxodonta koncernen

Eftersom vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncern. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantör kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (outsourcing), marknadsanalysföretag, servicetekniker och installatörer, säljagenter och återförsäljare. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

Överföring till leverantörer i tredje land

Några av våra leverantörer har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). En anledning till detta kan vara att tillhandahålla oss dygnet runt support. För det fall vi överför dina personuppgifter till leverantörer i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Myndigheter och Räddningstjänst

Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.

Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen

Vi lämnar ut dina personuppgifter till rättighetsinnehavare. Detta kan dock endast ske efter beslut från domstol enligt IPRED-lagen vid upphovsrättsintrång, exempelvis olaglig fildelning av film eller musik. I sådana fall kan namn/adress avseende IP-nummer komma att lämnas ut. Utlämning av uppgifter i sådant fall kräver beslut av domstol samt tillräcklig bevisning.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till närstående bolag och samarbetspartners.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.

Loxodonta AB
Kundrelationer
Storgatan 26D
771 30 LUDVIKA

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress eller till din företagsadress.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du och ditt företag är kund hos oss och därefter upp till 10 år enligt lag (bokföringslagen) Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
 • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

Börjar gälla från och med 25 maj 2018
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Börjar gälla från och med 25 maj 2018
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). Ett exempel är när du vill flytta dina personuppgifter till en annan leverantör.

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.”

Loxodonta använder cookies för att du ska kunna navigera bättre på vår webbplats och utföra vissa uppgifter, inklusive analys av trafik till webbplatsen. Cookies kan även känna igen dig nästa gång du loggar in och erbjuda innehåll som är skräddarsytt efter dina preferenser och intressen. En del cookies kan samla in personuppgifter, inklusive information som du lämnar ut som ditt användarnamn, eller då cookies spårar din användning för att leverera ett mer relevant marknadsföringsinnehåll.

Loxodontas webbplats använder sig av Google Analytics från Google som analysverktyg. Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari och Opera. Länk till opt-out tillägget

Facebook-pixeln

Vi använder oss av Facebook-pixeln. Detta för att kunna visa annonser på Facebook som passar dig lite bättre, förutsatt att du är en Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse till detta. Önskar du inte ge Facebook tillåtelse till detta kan du ta bort ditt godkännande via ditt Facebook-konto via följande adress:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Återkalla samtycke

Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Loxodonta AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Loxodonta. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Loxodonta AB (org. nr. 556809-5789)
Storgatan 26D
771 30 LUDVIKA

Telefon: 0240–104 00

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), utöva din rätt till invändning, dataportabilitet (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta oss.

Telefon: 0240–104 00

För registerutdrag se Rätt till tillgång.

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår Service Desk. Tel 077-022 02 50

Information om Albacross behandling av dina personuppgifter

Vi informerar dig om behandling av personuppgifter på uppdrag av Albacross Nordic AB (”Albacross”).

Information som samlas in från cookies i din enhet och som kvalificerar sig som personuppgifter kommer att behandlas av Albacross, en plattform som erbjuder besöksidentifiering och annonsinriktningstjänster med kontor i Stockholm och Krakow. Se nedan för fullständig kontaktinformation.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att det gör det möjligt för Albacross att förbättra en tjänst som tillhandahålls oss och vår webbplats (t.ex. ”Intent”-tjänst), genom att lägga till data till deras databas om företag. Albacross-databasen kommer förutom ”Avsiktsdata” att användas för riktade reklamsyfte gentemot företag och för detta ändamål kommer data att överföras till tredje parts datatjänstleverantörer. För tydlighetens skull gäller riktad reklam företag, inte mot privatpersoner.

Den data som samlas in och används av Albacross för att uppnå detta syfte är information om den IP-adress från vilken du besökte vår webbplats och teknisk information som gör att Albacross kan skilja olika besökare från samma IP-adress. Albacross lagrar domänen från formulärinmatning för att kunna koppla IP-adressen till din arbetsgivare.

För fullständig information om vår behandling av personuppgifter, se Albacross
https://albacross.com/privacy-policy/